Toteutamme tammikuusta kesäkuuhun 2023 yhdessä kansalaisyhteiskunnan nuorisojärjestöjen ja oppilaitosten kanssa ”Youth Advocacy Alliance” -ohjelman, jonka päätavoitteena on luoda kestävä ”Youth Advocacy Alliance” -verkosto, joka kokoaa yhteen Pohjoismaiden ja Itämeren alueen nuoret, valtiosta riippumattomat nuorisojärjestöt ja päättäjät jakamaan kokemuksia ja torjumaan yhteisiä haasteita, joita nuoret kohtaavat nykyään näillä alueilla. Tavoitteena on myös lisätä Pohjoismaiden ja Itämeren alueen nuorisojärjestöjen tietoisuutta nuorten edunvalvonnan ja nuorten edunvalvontaverkoston eduista.

Ohjelman kohderyhmänä ovat yli 16-vuotiaat nuoret, jotka ovat kiinnostuneita tai jo toimivat nuoriso-ohjaajina, kansalaisyhteiskunnan nuorisojärjestöt, asiantuntijat ja nuorisotyöntekijät, jotka haluavat parantaa omia taitojaan ja tietämystään alalla ja saada käytännön kokemusta todellisten muutosten aikaansaamisesta ja rakenteellisen vuoropuhelun tukemisesta ajamalla nuorten etuja.

1. Paikallinen työpaja ja kansainväliset koulutustilaisuudet

Kaikkiaan 5 vaiheittaista koulutustilaisuutta (paikallinen työpaja ja kansainväliset koulutukset)

Kukin yhteistyökumppani järjestää paikallisen työpajan, jossa esitellään ohjelma ja kartoitetaan nuorten nykyisiä huolia ja haasteita. Paikallisessa työpajassa selvitetään myös nuorten taitotasoa hankkeeseen liittyvissä konkreettisissa aiheissa ja heidän motivaatiotaan.

Jokaisessa kansallisessa nuorisokoulutustilaisuudessa keskitytään yhteen alla olevista teemoista ja muihin maan tilanteen kannalta luotettavampiin teemoihin:

– Nuorten valmiudet ja kansalaisyhteiskunta
– Nuoret ja työvoima
– Nuoriso ja kestävä kehitys

Jokaisessa osallistujamaassa järjestetään kolmipäiväinen (2 yötä) kansainvälinen koulutustilaisuus nuorten edunvalvonnasta. Kussakin koulutustilaisuudessa keskitytään eri toimintatasoihin pienimmästä suurimpaan.

Koulutustilaisuuksien tavoitteena on antaa rakentavia tietoja ja taitoja edunvalvontakoulutuksen käsitteestä ja käytännöistä, kuten julkisesta puhumisesta, esiintymisestä, edunvalvontastrategioista ja muista vastaavista taidoista. Koulutustilaisuuden toinen osa on omistettu käytännön kokemuksen hankkimiselle vierailemalla erilaisissa instituutioissa, jotka edistävät ja avustavat nuorisotyötä sekä työskentelevät nuorten etujen hyväksi. Koulutustilaisuuden viimeisessä osiossa käsitellään kunkin kumppanimaan nuorten kohtaamia kysymyksiä, yhteisiä ongelmia, jotka voitaisiin ratkaista yhteisin ponnistuksin, sekä sitä, miten näitä kysymyksiä voidaan käsitellä ja miten edunvalvontamenetelmiä voidaan käyttää tietoisuuden lisäämiseksi. Tätä täydennetään asiantuntijoiden kanssa käytävillä strategisilla vuoropuhelukeskusteluilla, harjoituksilla ja ryhmätyöskentelyllä, jotta pohjoismaisen yhteistyön näkökulmasta voidaan vaihtaa kokemuksia ja parhaita käytänteitä siitä, miten muutosta voidaan käynnistää (järjestää kampanjoita ym.), ja jotta voidaan luoda vertaileva näkökulma tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseksi. Kukin koulutustilaisuus noudattaa samaa rakennetta, mutta siinä käsitellään keskeisiä aiheita edellä kuvatuilla eri toimintatasoilla, jotta varmistetaan aiheen kattava tarkastelu.

Kuhunkin koulutustilaisuuteen osallistuu 5 henkilöä kustakin osallistujamaasta. Kunkin maan valtuuskuntaan voi kuulua kumppanijärjestöjen jäseniä ja mahdollisesti muita maan paikallisia nuorisojärjestöjä, jotka käsittelevät nuoria koskevia kysymyksiä jokapäiväisessä työssään.

2. Youth Advocacy Toolkit + Youth Advocacy Network -verkkosivusto

Yksi koulutustilaisuuksien tavoitteista on käyttää vertailevaa näkökulmaa yhteisen pohjan ja yhteisten ratkaisujen löytämiseksi nuorten edunvalvonnan edistämisessä. Tämän prosessin tulokset kootaan yhteen Youth Advocacy Toolkit-kokonaisuuteen, joka sisältää teoreettista taustaa edunvalvonnasta sekä neuvoja ja yksinkertaisia toimia, joita voidaan toteuttaa edunvalvonnan edistämiseksi. Toolkit valmistuu ensin englanniksi, minkä jälkeen se käännetään hankekumppaneiden kielille.

Kerätyt tiedot ja valmis Toolkit muodostavat perustan nuorten edunvalvontaverkoston verkkosivuston sisällölle, joka on tarkoitus avata lähellä hankkeen loppua. Verkkosivusto on verkoston kotipesä, joka tarjoaa resursseja, teoriatietoa ja muita tukitoimia sekä tarjoaa muille Itämeren alueen järjestöille, jotka eivät olleet mukana alkuperäisessä hankkeessa, mahdollisuuden liittyä verkostoon.

Toolkit-kokonaisuuden viimeistelyä ja nuorten edunvalvontaverkoston verkkosivuston suunnittelua ja sisältöä varten järjestetään hankkeen toisessa osassa digitaalisia toimituskokouksia kaikkien kumppanijäsenten edustajien välillä.

3. Suurkonferenssi Oslossa/Porsgrunnissa, Norjassa, 1-4. kesäkuuta 2023

Suurkonferenssi on hankkeen lopputapahtuma, joka toimii hankkeen virallisena päätöstapahtumana ja nuorten edunvalvontaverkoston ensimmäisenä epävirallisena tapaamisena, ja se sisältää mielenkiintoisia keskusteluja nuorten roolista päätöksenteossa, nykyisten haasteiden selvittämisestä ja tietenkin hankkeen tulosten esittelystä: Toolkit ja verkkosivusto (youthadvocacy.org).

Konferenssissa selvitetään nuorten roolia nykymaailmassa ja erityisesti sitä, miten nuorisoa voitaisiin suojella, miten sitä voitaisiin puolustaa eri tasoilla ja miten se voisi olla poliitikkojen tärkeimpiä prioriteetteja. Konferenssin tavoitteena on levittää viestiä, että nuoret eivät ole ongelma vaan ratkaisu ja voimavara.

Osallistujien joukossa on kumppaniorganisaatioiden edustajia sekä muiden Pohjoismaiden ja Itämeren alueen nuorisojärjestöjen edustajia, jotka voivat hyötyä verkoston työstä ja mahdollisesti liittyä verkoston tuleviksi jäseniksi.

Suurkonferenssiin kutsutaan 10 osallistujaa maata ja paikallisia järjestäjiä kohden, minkä lisäksi sinne kutsutaan asiantuntijoita sekä kutsuttuja sidosryhmiä ja edunvalvojia.

Tulokset:

  • Ohjelma on kouluttanut ja valmistellut yli 225 nuorisopuolustajaa / -ihmistä kuudessa maassa.
  • Ohjelman puitteissa olemme saaneet valmiiksi ja jakaneet osallistujille ja nuorisojärjestöille (sekä suorille yhteistyökumppaneille että konferenssin osallistujille) nuorten edunvalvonnan Toolkit-kokonaisuuden.
  • Nuorten edunvalvontaverkoston verkkosivusto on valmistunut, ja se sisältää kaiken hankemateriaalin.
  • Hankekumppanit ovat muuttaneet myönteisesti omia yhteisöjään ja edistäneet nuorten edunvalvontaa välineenä yhteisten haasteiden ratkaisemisessa.
  • Nuorten edunvalvontaverkostosta tulee epävirallinen yhteistyöfoorumi, jolla edistetään nuorten etuja, annetaan tarvittavaa ohjausta ja palautetta kansainvälisestä nuorisotyöstä sekä edistetään nuorten kestävää kehitystä ja tuetaan rauhankysymyksiä.
  • Nuorten edunvalvontaverkoston verkkosivusto on valmis, ja se sisältää teknistä tietoa verkoston toiminnasta, verkoston perusperiaatteista ja siitä, miten verkostoon voi liittyä. Sitä kehitetään tämän hankkeen muiden toimien aikana.

Hankkeen lyhyen aikavälin tavoiteAktiviteetitIndikaattoriOdotetut tuotokset
Kehitetään kattavia resursseja nuorten edunvalvonnasta, joita voidaan käyttää apuvälineinä yhteisten haasteiden ratkaisemisessa.1 paikallinen koulutustilaisuus, 4 kansainvälistä koulutustilaisuutta, Toolkit-kokonaisuuden ja verkkosivuston kehittäminen, toimituskokoukset.– Nuorten edunvalvontaa koskeva Toolkit-kokonaisuus on valmis.
– Nuorten edunvalvontajärjestön verkkosivusto on valmis.
– Nuorten edunvalvonnan Toolkit-kokonaisuus on valmis ja se jaetaan osallistuville nuorisojärjestöille (sekä suorille kumppaneille että konferenssin osallistujille). Digitaalinen Toolkit-kokonaisuus on tehty.
– Nuorten edunvalvontaverkoston verkkosivusto on valmis, se sisältää kaiken hankemateriaalin (mukaan lukien Toolkit-kokonaisuuden sähköisen version), ja Pohjoismaiden sekä Itämeren alueen nuorisojärjestöt käyttävät sitä.
Luoda tekniset vaatimukset nuorten edunvalvontaverkoston kehittämistä varten.Koulutustilaisuudet, verkkosivuston kehittäminen, toimituskokoukset.– Nuorten edunvalvontaverkoston verkkosivusto on valmis.– Nuorten edunvalvontaverkoston verkkosivusto on valmis, ja se sisältää teknistä tietoa verkoston toiminnasta, verkoston perusperiaatteista ja siitä, miten verkostoon voi liittyä. Sitä kehitetään tämän hankkeen muiden toimien aikana.
Lisätään Pohjoismaiden ja Itämeren alueen nuorisojärjestöjen tietoisuutta nuorten edunvalvonnan ja nuorten edunvalvontaverkoston eduista.Toolkit-kokonaisuuden ja verkkosivuston kehittäminen, nuorten edunvalvontaa käsittelevä suurkonferenssi Oslossa.– Nuorten edunvalvontaa koskeva Toolkit-kokonaisuus on valmis.
– Nuorten edunvalvontaverkoston verkkosivusto on valmis.
– Suurkonferenssi Oslossa on pidetty.
– Nuorten edunvalvonnan Toolkit-kokonaisuus on valmis ja se jaetaan osallistuville nuorisojärjestöille (sekä suorille kumppaneille että konferenssin osallistujille). Digitaalinen Toolkit-kokonaisuus on kehitetty.
– Nuorten edunvalvontaverkoston verkkosivusto on valmis, se sisältää kaiken hankemateriaalin (mukaan lukien sähköisen version Toolkit-kokonaisuudesta), ja Itämeren alueen nuorisojärjestöt käyttävät sitä.
– Oslossa järjesttävä suurkonferenssi on pidetty, jossa esiteltiin kaikkia hankkeen tuotoksia ja edistettiin nuorten edunvalvontaa välineenä yhteisten haasteiden ratkaisemisessa, ja siinä edistettiin nuorten edunvalvontaa ja rauhankysymyksiä.

Project is supported by