Hankkeen päätavoitteena on lisätä nuorten tietämystä ja tietoisuutta sukupuolten tasa-arvosta ja vahvistaa nuorten roolia osallistavan ja tasa-arvoisen koulun ja kouluympäristön luomisessa keskittyen nuorten aktiivisen osallistumisen lisäämiseen ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen sukupuoleen perustuvaa syrjintää torjumalla.

Hankkeen tavoitteena on lisätä pohjoismaisten (suomalaisten, ruotsalaisten ja tanskalaisten) ja virolaisten koululaisten ja yliopisto-opiskelijoiden tietoisuutta syvään juurtuneesta sukupuolten välisestä epätasa-arvosta jokapäiväisessä sosiaalisessa ympäristössä sekä sitä ruokkivista stereotypioista ja ennakkoluuloista. Tavoitteena on myös luoda nuorille arvoja, jotka edistävät yhteiskuntamme kehitystä ja huolenpitoa sekä levittää välineitä eriarvoisuuden vähentämiseksi. Edistetään keskustelua sukupuolirooleista ja stereotypioista, joita tarvitaan rakentavien ratkaisujen löytämiseksi. Tarjotaan rakentavaa tietoa ja taitoja sukupuolten tasa-arvosta koulutusjärjestelmässä, jotta ennakkoon voidaan puuttua ennakkoluulojen ja stereotypioiden ylläpitämiseen.

Tämä saavutetaan viidellä päätoiminnalla, joihin osallistuvat nuoret, oppilaskunnat, opettajat ja opiskelijoiden edustajat toisen asteen oppilaitoksissa sekä nuorisojärjestöt. Koulujen ja nuorisojärjestöjen olisi edistettävä tasa-arvoa ja demokratiaa Ruotsin, Tanskan, Suomen ja Viron opetussuunnitelmien mukaisesti. Tiedämme, että normit ja normien rikkominen aiheuttavat sen, että jotkut oppilaat joutuvat useammin loukkausten, kiusaamisen, häirinnän ja syrjinnän kohteeksi. Tämä liittyy toisinaan oikeudellisesti määriteltyihin syrjintälakeihin, jotka koskevat sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen ilmaisua, uskontoa, etnistä alkuperää ja vammaisuutta, mutta myös sorron eri muotojen välillä on yhteys. Jotta voimme torjua pohjoismaisissa kouluissa tällä hetkellä ilmeneviä kiusaamisen muotoja, meidän on käsiteltävä tasa-arvoon, valtaan ja normeihin liittyviä kysymyksiä. Meidän on myös siirrettävä tietojamme ja taitojamme virolaisille kollegoillemme, jotka tekevät myös merkittävää työtä sukupuolten tasa-arvon alalla, mutta kärsivät edelleen eriarvoisuudesta ja syrjinnästä eri aloilla sekä olemassa olevista stereotypioista, ennakkoluuloista, leimautumisesta ja syrjinnästä vähemmistöjen ja LGBT-yhteisöjen osalta. Hankkeella pyritään lisäksi edistämään näitä pyrkimyksiä.

Opiskelijoiden kanssa järjestetyistä paikallisista työpajoista, kansalaisjärjestöjen ja koulujen opettajien kanssa järjestetystä koulutuksesta ja keskusteluista sekä nuorten ja asiantuntijoiden tapaamisissa kehitetyn ja testatun menetelmämateriaalin pohjalta laaditaan myös ohjeellinen käsikirja kasvattajille. Yhteenvetona järjestetään kansainvälinen konferenssi, jossa tehdään yhteenveto kaikista hankkeen toimista, esitellään hankkeen tulokset ja keskustellaan jatkotoimista. Projektiryhmä vastaa suunnittelusta ja rakenteesta, mutta nuoret/opiskelijat ovat mukana vaikuttamassa varsinaiseen sisältöön ja vaikuttamassa aidosti heidän tulevaan menestykseensä.

Kumppanimaat: Suomi (Femina RY), Ruotsi (ÖGAT NGO), Tanska (Folkevirke) ja Viro (Peace Child Estonia).

Hankkeen odotetut tulokset

Yksilöillä on taidot osallistua mielekkäästi demokraattiseen yhteiskuntaan.
Yksilöillä on taidot osallistua mielekkäästi demokraattiseen yhteiskuntaan – lisätä taitojaan ja tietämystään siitä, miten osallistua demokraattiseen yhteiskuntaan edistämällä sukupuolten tasa-arvoa ja naisten asemaa yhteiskunnassa, miten välttää sukupuoleen perustuvia stereotypioita ja miten voimistaa miehet ja naiset ymmärtämään uudella tavalla yhteiskunnallisia rooleja ja monimuotoisuuden merkitystä. Osallistujat saavat uusia taitoja ja myönteisiä kokemuksia sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä ja he vaihtavat kokemuksiaan keskenään. Lisäksi nuoret saavat tilaisuuden jakaa omia ajatuksiaan ja taitojaan hallituksen sidosryhmien kanssa ja saavat ohjaajia omille ystävilleen sukupuolten tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä, sillä tietämys sukupuolten tasa-arvosta on tärkeä osa demokraattista yhteiskuntaa. Erilaiset yhteisöt työskentelevät yhdessä yhteisten tavoitteiden parissa ja rakentavat luottamusta ja myönteisiä näkökulmia.

Erilaiset yhteisöt työskentelevät yhdessä yhteisten asialistojen parissa, rakentavat luottamusta ja myönteisiä näkökulmia.
Hankkeessa on mukana eri sukupuolta olevia, eri etnisiä ryhmiä ja taloudellisia taustoja edustavia ihmisiä, mikä vahvistaa heitä yhdessä yleisten tehtävien ja haasteiden kanssa, heillä on aikaa rakentaa luottamusta, myönteisiä näkökulmia sukupuolten tasa-arvoon ja erojen hyväksymisen tärkeyttä.

Toimielimet luovat yhteyksiä erilaisiin yhteisöihin ja rakentavat sosiaalista yhteenkuuluvuutta.
Nuoret liittyvät nuorten aktivistien epäviralliseen verkostoon, joka edistää suvaitsevaisuutta, moninaisuutta ja muutosta, joka rakentaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta yhteisöissä. Nuoret luottavat entistä enemmän valtion laitoksiin ja kansalaisyhteiskunnan järjestöihin, jotka käsittelevät sukupuolten tasa-arvoa, sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä.

Opiskelijat ja kasvattajat saavat käsityksen omista oikeuksistaan.
Opitaan normikriittisestä ja 4R-menetelmästä ja hankitaan välineitä, joiden avulla he voivat arvioida omaa kouluaan/organisaatiotaan tai sitä suhteessa muun muassa lapsen oikeuksien sopimukseen, koululainsäädäntöön ja tasa-arvoa koskeviin poliittisiin tavoitteisiin.

Käsikirja ja syventävä keskustelu
Tuotamme käsikirjan ja etukäteiskeskustelun sukupuolirooleista ja sukupuolten tasa-arvosta koulutusjärjestelmässä, jotta varmistetaan varhainen puuttuminen ennakkoluulojen ja stereotypioiden poistamiseen.

Toiminnan kuvaus:

Touko-elokuu 2022, Paikalliset työpajat lisäävät tietoisuutta, jakavat omia ajatuksiaan, vaihtavat kokemuksiaan ja antavat nuorille perustietoa sukupuolten tasa-arvosta, yhdenvertaisesta kohtelusta, omista oikeuksista ja osallistumisesta. (6 osallistujaa per maa)

15.-17.9.2022, Göteborg, Ruotsi – Koulutus perustuu normikritiikkiin, 4R-menetelmiin ja aktiiviseen osallistumiseen, ja se on suunnattu aktiivisille nuorille ja kasvattajille, jotka haluavat parantaa omaa osaamistaan ja hankkia uusia taitoja sukupuolten välisestä tasa-arvosta, palkkaeroista, tasa-arvoisesta kohtelusta, perhemalleista ja sukupuolirooleista. (6 osallistujaa per maa)

18.-20.10. Kööpenhaminassa, Tanskassa ja 15.-18.11.2022 Tallinnassa, Virossa – Kaksi nuorten ja asiantuntijoiden kokousta antaa meille mahdollisuuden systematisoida sukupuolinäkökulman huomioivaa koulutusta koskevan tietämyksen palasia. Ne perustuvat nuorten kanssa pidettyjen työpajojen ja koulutuksen kokemuksiin ja tuloksiin, kasvattajien kanssa käytyihin keskusteluihin sekä menetelmämateriaalin kehittämis- ja testausprosessiin. Tavoitteena on laatia sukupuolten tasa-arvoa koskeva koulutusvälineistö, joka on ohje nuorisojärjestöille ja oppilaitoksille. (5 osallistujaa maata kohti)

2.-3.12.2022, Helsinki, Suomi Sukupuolten tasa-arvoa käsittelevä nuorisokonferenssi 2022 on virallinen foorumi rakentavalle ajatustenvaihdolle sekä yhteenvetojen ja yleisten lausuntojen tekemiselle. Konferenssiin kutsutaan työpajojen, koulutusten ja keskustelujen parhaat osallistujat ja mukaan otetaan mahdollisimman monta eri nuorisoyksikköä kouluista nuorisokeskuksiin. Konferenssi tuo aiheeseen uuden ulottuvuuden jo tehdyn konkreettisen työn lisäksi ottamalla mukaan sellaisten tunnustettujen asiantuntijoiden näkemyksiä, jotka eivät välttämättä ole koulutuksellisesti päteviä. Konferenssi edistää myös hankkeen yleisten ajatusten ja tavoitteiden laajempaa levittämistä yhteiskunnassa, sillä se auttaa saamaan enemmän huomiota tiedotusvälineissä. (8 osallistujaa maata kohti).

Lisätietoja hankkeesta: info@feminary.fi

Hankkeen kotisivu on genderjourney.eu (valmistuu 1.9.2022 mennessä)

Hanketta rahoittavat Pohjoismainen kulttuuripiste ja kansainväliset yhteistyökumppanit.