Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot arvostavat rehellisyyttä, tasa-arvoa, ihmisarvoa, avoimuutta, solidaarisuutta, yhteistyötä, monimuotoisuutta ja luotettavuutta ja toimivat näiden arvojen pohjalta. Niiden yhteistyö perustuu hyväntahtoiseen kumppanuuteen, keskinäiseen kunnioitukseen ja tunnustukseen. Voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden velvollisuus on edistää turvallisen, tasapainoisen ja välittävän yhteiskunnan kehittämistä. Voittoa tavoittelemattomat järjestöt noudattavat päivittäisessä toiminnassaan Suomen lainsäädäntöä. Eettiset säännöt sisältävät voittoa tavoittelemattomille järjestöille periaatteita, jotka lisäävät järjestöjen ja voittoa tavoittelemattoman sektorin luotettavuutta yhteiskunnassa.

VOITTOA TAVOITTELEMATTOMIEN JÄRJESTÖJEN EETTISEN TOIMINNAN PERIAATTEET

Demokraattinen hallintotapa

 1. Voittoa tavoittelemattomalla järjestöllä on selkeä ja ymmärrettävä tehtävä. Tehtäväänsä toteuttaessaan voittoa tavoittelematon järjestö noudattaa peruskirjaansa, sisäisiä asiakirjojaan ja tulosvaatimuksiaan.
 2. Voittoa tavoittelematon järjestö ilmaisee ja edustaa ihmisten etujen ja tarpeiden moninaisuutta. 3. Voittoa tavoittelematon järjestö sitouttaa ihmisiä kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen kansalaiskasvatuksen, osallistuvan demokratian, edunvalvonnan ja muiden muotojen avulla.
 3. Voittoa tavoittelematon järjestö yhteiskunnan jäsenten vapaaehtoisena yhteenliittymänä arvostaa jäseniään, huolehtii järjestön demokraattisesta hallinnosta, pitää järjestön hallintoelimet ja työntekijät vastuullisina ja reagoi heidän väärinkäytöksiinsä.
 1. Voittoa tavoittelematon organisaatio pitää kansalaisten osallistumista ja vapaaehtoistyötä kansalaisyhteiskunnan perustana ja arvostaa kansalaisia ja heidän vapaaehtoistyötään.
 2. Voittoa tavoittelematon järjestö pyrkii johdonmukaisesti ammattitaitoiseen toimintaan, ammattitaitoon ja huippuosaamiseen saavuttaakseen parempia tuloksia työssään. 6. Voittoa tavoittelematon järjestö saa toimintaansa varoja pääasiassa tukijoilta ja lahjoittajilta, ja se käyttää niitä tehokkaasti ja tavoitteidensa mukaisesti.

Kansalaisrohkeus ja välittäminen

 1. Voittoa tavoittelematon järjestö osoittaa kansalaisrohkeutta taistellessaan sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta vastaan.
 2. Havaitessaan lainsäädännössä epäpätevyyttä ja piittaamattomuutta sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta voittoa tavoittelematon järjestö toimii lainsäädännön muuttamiseksi.
 3. Voittoa tavoittelematon järjestö ei käytä tai kannata väkivallan käyttöä ilmaistakseen näkemyksiään, saavuttaakseen tavoitteensa tai saadakseen julkista huomiota.

Kestävyys ja varovaisuus varojen ja resurssien käytössä.

 1. Pyrkiessään saavuttamaan tavoitteensa voittoa tavoittelematon järjestö käyttää luonnonvaroja, inhimillisiä ja henkisiä voimavaroja sekä aineellisia ja taloudellisia voimavaroja kestävällä tavalla ja harkiten ottaen huomioon sekä nykyisten että tulevien sukupolvien tarpeet.

11 Voittoa tavoittelematon organisaatio noudattaa sekä hakijana että rahoittajana yleisesti hyväksyttyjä rahoitusperiaatteita, käyttää vain kohtuullisia ja avoimia talousarvioita ja välttää päällekkäistä rahoitusta.

Vastuu ja tilivelvollisuus

12 Voittoa tavoittelematon organisaatio on tilivelvollinen ja vastuullinen perustajilleen, jäsenilleen, sidosryhmilleen, tukijoilleen, lahjoittajilleen ja suurelle yleisölle.

 1. Voittoa tavoittelematon järjestö pitää tärkeänä, että se on valmis tekemään toiminnastaan tiliä, mikä saavutetaan ammattimaisella johtamisella, sisäisellä tilivelvollisuudella ja yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden noudattamisella.
 2. Voittoa tavoittelematon järjestö julkistaa vähintään kerran vuodessa kertomuksen toiminnastaan ja taloudestaan.

Avoimuus ja läpinäkyvyys

 1. Voittoa tavoittelemattoman järjestön tehtävästä, jäsenyydestä, toiminnasta ja taloudesta tiedottaminen on avointa ja selkeää ja sen toiminta on läpinäkyvää.
 2. Voittoa tavoittelematon järjestö kommunikoi avoimesti ja suoraan kaikkien sidosryhmien kanssa eikä toimi nimettömästi.
 3. Voittoa tavoittelematon järjestö on avoin uusille ja erilaisille ideoille ja mielipiteille sekä yhteistyölle yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Riippumattomuus ja eturistiriitojen välttäminen

 1. Voittoa tavoittelemattoman organisaation on oltava riippumaton määrittäessään tavoitteitaan, päätöksiään ja toimintaansa, ja sen on pidättäydyttävä poliittisten puolueiden, valtion virastojen tai yritysten harjoittamasta valvonnasta, joka johtaisi siihen, että se menettäisi itsenäisyytensä, riippumattomuutensa ja kykynsä toimia yleisen edun hyväksi.
 2. Voittoa tavoittelematon järjestö ja sen toimintaan osallistuvat henkilöt eivät saa sallia eturistiriitoja. Jos eturistiriita syntyy, on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen poistamiseksi.

Velvoitteiden täyttäminen ja ideoiden tekijyyden tunnustaminen

 1. Voittoa tavoittelemattoman organisaation on noudatettava kaikkia kirjallisia sopimuksia ja suullisia sopimuksia.
 2. Voittoa tavoittelematon organisaatio tunnustaa muiden organisaatioiden ideoiden ja hankkeiden tekijyyden ja omistajuuden.

Suvaitsevaisuus

 1. Voittoa tavoittelematon organisaatio tunnustaa ajattelutapojen, organisaatioiden ja niiden tavoitteiden moninaisuuden.
 2. Puolustaessaan omia mielipiteitään ja keskustellessaan muiden järjestöjen mielipiteistä voittoa tavoittelematon järjestö ei väheksy tai panettele muita järjestöjä, niiden mielipiteitä tai niissä toimivia henkilöitä.